Hoạt động khác

1. Hoạt động bảo vệ môi trường

  • hoạt động “Đào tạo môi trường tại trường Tiểu học Cẩm Phúc”

  • Hoạt động vì “Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm” và “hành động ứng phó với biến đổi khí hậu”

2. Hoạt động xã hội

  • Hoạt động “vì sức khỏe và phúc lợi cho mọi người”

  • Hoạt động vì “chất lượng giáo dục”